Stanovy

JESTŘÁBKA, z. s.

Stanovy spolku

Čl. 1

Název a sídlo

Občanský spolek Jestřábka z. s. (dále jen "spolek") má sídlo Podjestřábí 4, Všelibice, 463 43 Český Dub, kraj Liberecký.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek sdružuje aktivní zájemce a zájemce ze stran odborníků v poskytování potřebných služeb v oblasti krajinářství a sadovnictví, dendrologie, ochrany životního prostředí a zachování biodiverzity, zahradní architektury a revitalizace pozemků.

Posláním spolku je přispět k ochraně a rozvoji přirozeného krajinného rázu. K ochraně přirozených stanovišť pro živočichy a hmyz a k zachování jejich diverzity v regionu Libereckého kraje a v České republice.

Čl. 3.

Cíle spolku

1. Cíle spolku jsou:

 • ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí
 • okrašlování a zvelebování krajiny v údolí vodních toků
 • péče a záchrana rázovitosti zdejší krajiny,
 • obnova květnatých luk na venkově,
 • ochrana přirozených stanovišť pro živočichy a přispět k zachování jejich diverzity v regionu; zmapování jednotlivých živočišných druhů v regionu,
 • druhově bohatá výsadba kvetoucích rostlin pro motýly a včely do travnatých ploch,
 • iniciovat a podporovat jedince i skupiny při vytváření přírodních zahrad, květnatých luk,
 • pořádat výukové programy pro předškolní děti o přírodním vytváření zahrad, podpora zájmu o přírodu a okolí svého bydliště nejen mezi dětmi, zapojení škol do péče o květnaté louky a krajinu,
 • další osvětová činnost, soustřeďování a poskytování informací,
 • propagace přírodních zahrad, sadů a květnatých luk,
 • zvýšení informovanosti a řešení problematiky v krajinářské oblasti včetně zajištění vhodných technologií a investic,
 • koordinovat svou činnost s odborníky v dané oblasti a všech subjektů starajících se o ochranu přírody.
 • Spolek bude svých cílů dosahovat především těmito prostředky:
 • pořádání schůzí, přednášek, kurzů,
 • vydávání propagačních materiálů,
 • příspěvky členů, dary a dotacemi,
 • pořádání rozličných výsadbových akcí květnatých rostlin,
 • pomocí při zakládání přírodní zahrady a květnaté louky,
 • zprostředkováním informací od odborníků při opatřování semen, květin, stromů a keřů; při zakládání sadů; při rekultivaci travnaté louky v květnatou;
 • zajištěním pěstování, výsadby a péče o zeleň,
 • vyráběním příbytků pro hmyz, drobné savce a ptactvo.
 • shromažďování, zpracovávání, analyzování a v konečné fázi distribuování volně přístupných dat prostřednictvím tištěných médií a internetu.

Čl. 4

Členství

 • Členem spolku může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba.
 • Členství vzniká schválením písemné přihlášky.
 • Členství zaniká vystoupením, nebo vyloučením člena. Vyloučit lze člena, který opakovaně porušil stanovy či zákon.
 • Člen spolku má právo:
 • účastnit se zasedání členské schůze,
 • být informován o činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku.
 • Člen spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy,
 • aktivně se podílet na činnosti spolku,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze a předseda.

Čl. 6

Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 • Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 • Do působnosti členské schůze náleží zejména:
 • schvalovat změny těchto stanov,
 • volit a odvolávat předsedu spolku,
 • rozhodovat o členství spolku v právnických osobách,
 • rozhodovat o zániku spolku,
 • jiné věci, které si do své působnosti vyhradí.

Čl. 7

Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda je odpovědný členské schůzi spolku.
 • Předsedu volí členská schůze na období 5 let.
 • Předseda je povinen:
 • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
 • dbát péče řádného hospodáře při výkonu funkce.

Čl. 8

Majetkové vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek poměrně rozdělen mezi všechny jeho členy.