Louky

ZAHRADNÍ A PARKOVÉ LOUKY 

Jsou určeny hlavně k obohacení zahrad. Mohou být malým kouskem lučních květů nebo mohou pokrývat velkou část pozemku v přírodním stylu. Louky je možné sekat méně častěji a netrápit se každý týden sekáním trávníku. Je možné v zahradě vytvořit cestičky a pobytová místa mezi ostatní loukou, častějším sekáním. Louku si můžete vytvořit dle sebe, Vaší potřeby. Vybrat si barevné složení, pestrost druhu, či pro včely a hmyz.

Louka plná květů je skvělým přírodním prvkem, který může přinést do okolí krásu a život. Může poskytnout dostatek potravy pro ptáky a hmyz, jakož i útočiště pro živočichy. Je to také skvělý způsob, jak se ujistit, že okolí je bezpečné a příjemné.

Abyste mohli vytvořit louku plnou květů, musíte začít odstraněním všech nežádoucích rostlin. To znamená odstranit většinu trávy a plevelů. Poté si vyberte druhy květin, které byste chtěli v louce mít. Buďte však opatrní a vyberte si druhy, které se dobře přizpůsobí vašemu 

Konečnou fází je pečlivé sečení louky, které je třeba provádět dvakrát do roka. To zajistí, že vaše louka bude vypadat hezky a bude plná květin.

Nejvíce používané typy luk

  • Horská louka
  • Chalupářská louka
  • Kopretinová louka
  • Louka pro motýly
  • Louka starých časů
  • Luční květy na obohacení porostu
  • Zelený chodníček

Naše vyseté louky

2015-2019

Minulost

Travnatý porost byl trsovitý, lety nesekaný a převažovala ostřice. Nebyla zde žádná květena pro včely, motýli a hmyz.

Současný i minulý management hospodářsky nevyužíval lučních biotopů (výřez náletu, kosení, hrabání, narušování drnu). 

Nebyl zde kvalitní luční porost. Půda je vysílená a nemá pro žijící hmyz žádnou hodnotu.


2014

Nejprve se posekala stará tráva. Poté se strhnul drn, nakypřila zemina, srovnal terén. Poté byla vyseta bílá louka a kopretinová louka na ploše 2000 m2. 

2015

V roce bylo nadměrné sucho. Problém s kropením byl zásadní. Mnoho osiva zaschlo. Vyseta na podzim kopretinová louka. 

2016

Znovu vyséváno osivo květnatých druhů. Doplněno osivo do bílé louky. Do kopretinové louky dosázeny vytrvalé sazenice kopretin. Příprava půdy pro modrou a červenou louku. Pokrytí zeminy kartony, navožení zeminy návrh a vysetí obou luk. Sekáno vždy v dubnu a pak v době květu srpen. 

Seno se suší pro ovce. Obsahuje mnoho druhů rostlin, tudíž pro ovce velmi hodnotné seno. 

2017-18

Na loukách se pasou ovce. Vybírají si jemnou trávu, nízkou. Postupují postupně, pravidelně, vynechávají kopřivy. Na loukách se projevuje sucho a málo vláhy způsobuje nedostatečný růst travin.

2019-20

Ovce zůstávají na svých pastvinách. Louka bílá ztrácí některé své druhy, převažuje řebříček, svízel. Modrá louka se neustále obnovuje a rozvíjí. Objevují se i další druhy. 

Začíná se znovu objevovat původní travní druhy, hlavně na části bez kartonu. 

2022

V roce 2022 na části louky studentka gymnázia provádí experiment pro ročníkovou práci na téma - květnaté louky. Na 2 plochách o ploše 4 m2 vysévá luční osivo s příměsí kopretin. 

Ponechání louky bez jakéhokoli obhospodařování vedlo k vymizení různých druhů rostlin a lokalita byla ovládnutá jednotvárným porostem trávy. Dosahuje až 150 cm výšky. Je silně invazivní. Poté se začaly objevovat náletové semenáčky stromů (převážně habrů), které časem vytvořily souvislý porost ve strání - v současnosti neprůchozí porost i pro zvěř. 

  • Celková plocha luk je 8602 m2. 
  • Celková plocha v zájmu je 13 728 m2. 

Navrhované řešení

Louky budou rozděleny na druhová květenství, osázeny různými druhy květnaté louky. Vhodné pro včely a další živočichy. Praktická opatření k zachování a obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin, zejména: péče o lokality výskytu chráněných a vzácných druhů motýlů a hmyzu.

Šetrné hospodaření se zaměřuje i na optimální termín seče a pastvy, hrabání, narušování drnu, jejich intenzitu a celkový způsob provedení Kosení po odkvětu lučních květin, odklízení pokosené biomasy z lokality, oplocování lokality a v budoucnu pasení ovcemi.

Opatření se zaměřuje na šetrné hospodaření na travních porostech (kosení, pastva), které na lokalitě udrží druhovou pestrost rostlin a na ně vázaných živočichů a zachová mozaiku lesa a bezlesí.